e-tanárom

etanarom logo

e-tanárom

ADATKEZELÉS

Adatkezelési tájékoztató

Ismerd meg az etanarom.hu és Huber Mátyás általános adatvédelemre és adatkezelésre vonatkozó irányelveit.

Adatkezelési tájékoztatás bevezetés

Huber Mátyás  (Továbbiakban: Adatkezelő) az alábbiak szerint jár el az általa végzett online és személyes oktatással és a megvásárolható oktatási csomagokkal kapcsolatban.

Az Érintettet az adatkezelés megkezdése előtt, kivételes esetben az adatkezelés megkezdésekor tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. Különös tekintettel az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról valamint az adatkezelésre jogosultak köréről. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell az érintett jogait és jogorvoslati lehetőségeit.

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi webhelyen: https://etanarom.hu/adatkezelesi-tajekoztato

Az Adatkezelő oktatási csomagokat értékesít és oktatást végez online formában a Megrendelő számára.

Az Adatkezelő jogosult a jelen tájékoztatót a hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével bármikor egyoldalúan módosítani. A módosítások a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Fogalmak

Adatkezelő: Huber Mátyás E.V. (1163 Budapest Őrvezető utca 28, 1163 Budapest Őrvezető utca 28, 56326967, képviseli: Huber Mátyás, vezető).

Érintett: Az Adatkezelő weboldalán regisztráló, azon oktatási csomagot vásárló, az oktatáson részt vevő valamint az azt megrendelő természetes személy.

Személyes adat: Az Érintettre vonatkozó bármely információ.

Adatkezelés: Az Érintettek személyes adataival végzett bármely művelet ide értve a rögzítést is.

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, amely az Adatkezelő nevében adatot kezel.

Alapelvek

Az Adatkezelő maradéktalanul szem előtt tartja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének az alapelvekre vonatkozó rendelkezéseit és eljárásrendjébe beépíti az adatok személyi, műszaki, fizikai és informatikai védelmét.

Adatkezelési célok és feltételrendszereik

Az Adatkezelő személyes adatokat az alábbi célokból kezel:

Regisztrációval kapcsolatos adatkezelés

Az Érintett az Adatkezelő értékesítési felületén történő regisztráció alkalmával adatokat ad meg, mellyel lehetőséget kap a weboldalra kihelyezett oktatási videók megtekintésére.

Kezelt adatok köre: Név, emailcím, lakcím, telefonszám, felhasználónév, jelszó, gyermek neve Bankszámla adatok

Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig.

Adattovábbítás: Adattovábbítás nem történik.

Hírlevélküldéssel kapcsolatos adatkezelés

Az Érintett hozzájárulása esetén az Adatkezelő rendszeresen elektronikus üzenetet küld, mely az
elérhető kedvezményeket, lehetőségeket ismerteti. A hírlevél feliratkozás önkéntes és bármikor
megszüntethető. A Hírlevélszolgáltatást a MailerLite Ltd. végzi. (Honlapcím: mailerlite.com)
Kezelt adatok köre: Név, e-mail cím
Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása.
Adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig.
Adattovábbítás: Adattovábbítás kizárólag a hírlevél szolgáltatást végző felé történik.
Szolgáltató neve: MailerLite Limited,
Szolgáltató címe: Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland
Szolgáltató adatvédelmi tájékoztatója: https://www.mailerlite.com/gdpr-
compliance?_gl=1*1n4209y*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwguGYBhDRARIsAHgRm4_v2oOE90sPcjjQXf-
6jmQTQovG51noAmRbNr248XLDH7Dg4iSGjPgaAiHzEALw_wcB

Szerződéssel kapcsolatos adatkezelés

Az Érintett az Adatkezelő értékesítési felületén történő fizetéskor adatokat ad meg, melynek célja, hogy a fizetés zökkenőmentesen történjen meg, Az adatkezelés célja a fizetés lebonyolítása.

Kezelt adatok köre: Név, emailcím, lakcím, telefonszám, felhasználónév, jelszó, gyermek neve Bankszámla adatok

Adatkezelés jogalapja: A szerződés teljesítése.

Adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a fizetés napján kezdődik és a központi felvételit (2022. jan. 22.) követően statisztikai célból 2022. március 31-ig fennmarad. Ezt követően az Adatkezelő törli az összes adatot.

Adattovábbítás: Adattovábbítás az Adatkezelő pénzügyi szolgáltatója felé és könyvelést végző adatfeldolgozója felé történik.

Számviteli kötelezettség kapcsán történő adatkezelés

A számviteli előírások következtében az Adatkezelő köteles a pénzügyi tranzakciók adatait kezelni.

Kezelt adatok köre: Számlázással kapcsolatos adatok.

Adatkezelés jogalapja: Törvényi kötelezettség.

Adatkezelés időtartama: 8 év.

Adattovábbítás:

Adattovábbítás történik az Adatkezelő könyveléssel megbízott partnere felé.

Google Analytics

Honlapja látogatottságát az Adatkezelő a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt található: http://www.google.hu/policies/privacy/

Adatokhoz való hozzáférés, adatok kiadás, adatok tárolása

Az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy

  • az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza és korlátozza.
  • csak az Adatkezelő munkatársai és a megbízott Adatfeldolgozók férhessenek az adatokhoz és csak olyan mértékben, ami minimálisan szükséges a feladatuk ellátásához.
  • az általa megbízott Adatfeldolgozókat körültekintően és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel válassza ki.
  • gondoskodjon a kezelt adatok integritásáról, hitelességéről és védelméről.

Az adatok kezelése és feldolgozása valamint a biztonsági mentés Magyarország területén, az Adatkezelő számítógépéin történik.

Az Adatkezelő az Érintetti adatokat a fentebb meghatározott ideig tárolja, azt követően az adatok megsemmisítésre kerülnek.

Az Érintett jogai

Az Érintettet az adatkezelés kapcsán az alábbi jogok illetik meg:

Átlátható tájékoztatáshoz való jog: Az Érintettnek az adatkezelést megelőzően és közben is joga van, hogy az adatokról és az azokkal végzett műveletekről tájékoztatást kapjon.

Hozzáférés joga: Az Érintettnek joga, hogy információt kérjen az adatkezelés minden eleméről.

Helyesbítéshez való jog: Az Érintettnek kezdeményezheti az adatok helyesbítését.

Törléshez való jog: Az Érintette kérheti adatai törlését.

Tiltakozás joga: Az Érintett tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az az Adatkezelő érdekében történik.

Korlátozás joga: Korlátozhatja az Érintett a hozzáférést, ha az jogellenesen történik.

Hordozhatóság joga: Az Érintett jogosult az adatok kiadását kérni.

Visszavonás joga: Az Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Az Érintettek jogaikkal bármikor élhetnek, az erre vonatkozó kérelmeiket az alábbi elérhetőségeken tehetik meg: www.etanarom.hu etanarom@gmail.com vagy 1163 Budapest, Őrvezető u. 28. postai címen.

Az Adatkezelő a beérkezett kérelmeket megvizsgálja és haladéktalanul, de nem később, mint egy hónapon belül elintézi, vagy azt indoklással együtt elutasítja. A döntésről az Érintettet írásban tájékoztatja. Az ügyintézés során kezelt adatokat egy évig tárolja, majd az ügyintézés adatai törlésre kerülnek.

Az Érintett bármikor élhet panasszal az adatkezeléssel szemben az Adatkezelő fentebb magadott elérhetőségein.

Jogorvoslati panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatósághoz.

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu),

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Vállalkozó székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-keresooldalon.

Kelt: Budapest, 2023. november 04.

Shopping Cart
Scroll to Top