e-tanárom

etanarom logo

e-tanárom

ÁSZF

Általános szerződési feltételek

Ismerd meg az etanarom.hu és Huber Mátyás általános szerződési feltételekre vonatkozó irányelveit.

Általános szerződési feltételek​

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik. A weboldal működésével, és a nyújtott szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a weboldalon.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Huber Mátyás E.V.

A szolgáltató székhelye: 1163 Budapest, Őrvezető utca 28.

A szolgáltató elektronikus levelezési címe: etanarom@gmail.com

A szolgáltató képviselője: Huber Mátyás

Cégjegyzékszáma / nyilvántartási száma: 56326967

Adószáma: 57677802-1-42

Telefonszáma: +36 30 969 7631

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: Tárhely.Eu Kft., 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., support@tarhely.eu

Alapvető rendelkezések:

2.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. Irányadó továbbá a jelen ÁSZF alapján megvalósított adatkezelésekre a Szolgáltató adatkezelési szabályzata is, mely elérhető a https://etanarom.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/ aloldalon.

2.2. A jelen ÁSZF 2022. 05. 18. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználónak joga van arra, hogy ha és amennyiben a módosított ÁSZF-et elfogadni nem kívánja, úgy azt annak hatálybalépéséig a Szolgáltatóhoz intézett egyoldalú nyilatkozatával azonnali hatállyal felmondja. Amennyiben Felhasználó a módosított ÁSZF hatálybalépéséig a szerződést nem mondja fel, úgy az ÁSZF a módosított tartalommal marad hatályban az ő vonatkozásában.

2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, akkor is, ha nem regisztrált felhasználó, az ÁSZF-ben, a weboldal használati feltételekben és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos az oldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Regisztráció / vásárlás

3.1. Felhasználó a weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

3.2. Felhasználó a regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémákért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

Megvásárolható termékek és szolgáltatások köre

4.1. A kínált szolgáltatások és termékek kizárólag online rendelhetők meg. A megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát.

Rendelés menete

5.1. Felhasználó a megvásárolni kívánt oktatási csomag típusát és mennyiségét beállítja. 

5.2. Felhasználó kiválasztja fizetési módot, melynek típusai a következők:

5.3.1. Fizetési módok:

  • Átutalással:

    A Felhasználó a megrendelt termék(ek) ellenértékét a fizetési felületen megjelenő bankszámlaszámra átutalja. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó számára a Szolgáltató 5 munkanapon belül belépési jogosultságot állít be a Felhasználó számára. A számlát e-számla formájában a regisztrációban megadott e-mail címre kézbesítjük a fizetés megtörténte után.

  • Fizetési felületen keresztül: A Felhasználó a fizetési felület lépéseit követve tudja végrehajtani a fizetést. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó számára a Szolgáltató 3 munkanapon belül belépési jogosultságot állít be a Felhasználó számára. 
  • Pénzügyi szolgáltató: Stripe fizetési kapu.

5.3. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát e-számla formájában a regisztrációban megadott mail címre kézbesítjük a fizetés megtörténte után.

5.4. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

5.5 A Felhasználó bejelentkezik a https://kurzusok.etanarom.hu/ weboldalon a vásárlás során megadott adataival és megkezdheti a megvásárolt szolgáltatás használatát. 

6. Hírlevél szolgáltatás
6.1. A Felhasználó a honlapon regisztrálhat a Szolgáltató hírleveleire.
6.2. A hírlevél regisztrációval a Felhasználó kijelenti, hogy az Adatkezelési tájékoztatót megismerte és elfogadta.
6.3. A hírlevél a Felhasználó e-mail címére érkezik, más, a regisztrációban megadottól eltérő, e-mail címre nem
kérhető.
6.4. A hírlevél rendszeres időközönként tájékoztatja a felhasználót a Szolgáltató által kínált lehetőségekről és a
Felhasználó által elérhető kedvezményekről.
6.5. A Szolgáltató a hírlevél küldést a MailerLite Ltd rendszerén keresztül valósítja meg, ezért az e-mail cím átadásra kerül a MailerLite Ltd felé.
A hírlevélszolgáltató címe: Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland.
6.5. A Hírlevélről a Felhasználó bármikor leiratkozhat. A leiratkozás megtörténhet a Szolgáltató weboldalán a
bejelentkezést követően vagy a hírlevél alján található hivatkozásra kattintva. A leiratkozást követően a Felhasználó e-
mail címe törlésre kerül a MailerLite rendszeréből.

Elállás joga

7.1. A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. kormányrendelet szabályozása értelmében a megrendelő a megrendelt csomag aktiválásától számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól és visszakérheti a megrendelt oktatási csomag árát.

Amennyiben a megrendelő él elállási jogával, úgy ezt az üzemeltetővel egyértelmű írásbeli nyilatkozatban köteles közölni (postán ajánlott tértivevényes küldeményben, vagy e-mailben). Amennyiben a megrendelő elállási jogát gyakorolja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül köteles az üzemeltető a fogyasztónak az általa teljesített fizetéseket visszatéríteni.

7.2. A vásárolt online órák a vásárlástól számítva 31 napon belül használhatók fel. A vásárolt online órák lemondhatók 24 órával a kijelölt kezdési időpont előtt. Ebben az esetben a szolgáltatás díja betudható egy jövőbeni szolgáltatás díjába. Ennek időpontjáról a felek egyeztetnek. 24 órán belüli lemondás esetén 5500 Ft-os díj fizetendő.

7.3. Pénzvisszafizetés a megrendelt online órákra vonatkozóan nem lehetséges.

7.4. A személyes vagy online órákra kizárólag az etanarom@gmail.com vagy a +36 30 969 7631-re történő sms küldéssel mondható le.

Szerzői jogok

8.1. Miután a weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

8.2. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

8.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

2023. 11. 04.

Shopping Cart
Scroll to Top